Achësta pagina ë ün munegascu

Dialetu mentunascu

Da Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
MC
Achësta pagina ë scrita ün munegascu
Flag of Monaco.svg

Ou mentounasque [mentunaške] cuma scrivu u ciü suven, è revendicau cuma "occitan" da i separatisti occitanisti che nun u cunusciu. Nun è cuscì sinciu.

E reviste pruvensali sun üverte a u parlà de Mentun (Mentan en mentunascu). R'identità pruvençale è revendicà da i Mentunaschi che se sentu tamben Françesi, è ciairu. U pruvençau literari è ra so' lenga literaria.

Ma se r'inflüença pruvençale è ciaira, a basa ligura resta ben ent' a murfulugìa e tamben qarchi parole, qandu autre vegnu forsci da r'italian.

U mentunascu à ün preteritu / passau remotu inspirau da e forme pruvençali ma è manesà menu ch'en pruvençau. E forme ciü curenti sun achele d'a terça persuna d'u singülari e d'u plürale.

Esempi : caminè, caminèran, faguè, faguèran (pruvençau : caminèron, faguèron)

Ghe sun tamben speçifiçità lucali cuma achesta maniera de dì "Mentan, a revulüçian... e tamben "parlan, lesan" loeghe de "parlu, lesu" a ra terça persuna d'u plürale d'i verbi.

Ecu qarchi frase cuma sun stae scrite e püblicae, poei dopu en urtugrafia munegasca :

u Mentounasque se rendèran en proucessian ent-ou ver de Mentan, paraïs misterious de source. Prìou en testa, caminèran difichilamen fint' e limite d'a coumuna.

Aqui, ou prèire s'engenouia e levant vers ou chelou a soua vilha testa bianca, prega Maria-Vergine. Puhi, dame soua man tremourenta, fa sus ou solou ou signou d'ou Redentou....

Una aiga fresca e pura sguita ent ou liech d'ou valan...

Aichi, tout' u seze de loulh, festa d'a Madona d'ou Carmel, anavan en proufessian senti a messa ent' a pichouna capela rurale d'ou Sourge, cougounaia sout' u amourie.

E souta r'oumbra benefichente dou vielh erbou pianta d'ou princhipe Antoni Primou, Barba Antoni, pensavan ent' u noaiche couragious antenati u Barbeti, que, retirà ent' aquela capeleta, lutavan ja contr' u satelite d'a Revoulucian e d'ou centralismou jacoubin.

E dague una devoucian per aquelu vielhe que nou bevian mai d'aiga

Louis Caperan - Moreno


ü Mentunasche se rendèran en pruçessian ent-u ver de Mentan, paraïs misterius de surçe. Priù en testa, caminèran dificilamen fint' e limite d'a cumüna.

Achì u prèire s'engenuia e levant vers u celu a sua veglia testa bianca, prega Maria-Vergine. Puyi, dame sua man tremurenta, fa süs u solu u signu d'u Redentù....

Una aiga fresca e püra sghita ent u liech d'u valan...

Aiçi, tut' ü sese de lugl, festa d'a Madona d'u Carmel, anavan en pruçssian sentì a messa ent' a piciuna capela rürale d'u Surge, cugunaia sut' ü amouriè.

E suta r'umbra beneficente du vielh erbu piantà d'u principe Antoni Primu, Barba Antoni, pensavan ent' ü noaisce curagius antenati ü Barbeti, che, retirà ent' achela capeleta, lütavan gia contr' ü satelite d'a Revulüçian e d'u çentralismu giacubin.

E daghe üna devussian per achelü vieigle que nou bevian mai d'aiga

Testo de Louis Caperan - Moreno